خازن

خازن یک قطعه الکترومیکی است که حداقل از دو هادی تشکیل شده است که می تواند بار الکتریکی را در خود ذخیره کند. 

ادامه