• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

RF connector

RF کانکتور 242112

RF کانکتور 242112

90,100تومان
کانکتور 43-01090

کانکتور 43-01090

بدون قیمت
کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE

کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_TNC-50-7-19/133_NE

کانکتور 11_TNC-50-7-19/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 28_SMA-50-0-1/111_NE

کانکتور 28_SMA-50-0-1/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 24_QMA-50-3-3/111_NE

کانکتور 24_QMA-50-3-3/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-2-16/133_NE

کانکتور 11_BNC-50-2-16/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_716-50-5-6/003_-Y

کانکتور 11_716-50-5-6/003_-Y

بدون قیمت
کانکتور 21_SMA-50-4-52/133_NE

کانکتور 21_SMA-50-4-52/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 24_SMB-50-2-110/111_NE

کانکتور 24_SMB-50-2-110/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-75-5-6/133_NE

کانکتور 11_BNC-75-5-6/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-2-13/133_NH

کانکتور 11_BNC-50-2-13/133_NH

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-4-54/133_NE

کانکتور 11_BNC-50-4-54/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 16_SMA-50-2-141/133_NE

کانکتور 16_SMA-50-2-141/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_TNC-50-3-31/133_NE

کانکتور 11_TNC-50-3-31/133_NE

بدون قیمت
کانکتور 82_MBX-50-0-28/111_NE

کانکتور 82_MBX-50-0-28/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 21_MCX-50-1-11/111_NE

کانکتور 21_MCX-50-1-11/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 81_MCX-50-0-6/111_NE

کانکتور 81_MCX-50-0-6/111_NE

بدون قیمت
کانکتور 11_SMA-50-3-46/133_NH

کانکتور 11_SMA-50-3-46/133_NH

بدون قیمت
کانکتور 96_MMBX-50-0-3/111_NH

کانکتور 96_MMBX-50-0-3/111_NH

بدون قیمت