ماژول سنسور ضربه و برخورد

ماژول سنسور ضربه و برخورد در مکان هایی برای تشخیص برخورد ضربه توسط یک میکرو سوییچ صورت می پذیرد.

ادامه