ماژول پتانسیومتر دیجیتال

ماژول پتانسیومتر دیجیتال توسط پتانسیلومترهای دیجیتالی (XDCP) کنترل می شوند. پتانسیومتر دیجیتالی از یک آرایه مقاومت 99 عنصر برای کنترل یک بخش و حافظه تشکیل شده است.

ادامه