کلید گردان

کلید های گردان بر اساس یک اصل کلی کار می کند. آنها شامل یک کلید انتخابگر ساده در قسمت جلوی صفحه و طیف گسترده ای از ترکیبات احتمالی تماس (از طریق بلوک های تماس) در داخل محفظه هستند. تفاوت عمده بین کلید گردان و کلید های دکمه ای این است که ، در حالی که کلید دکمه ای با فشار وارده صفحه اتصال هر دو پیستون را به طور همزمان اتصال میدهد، ولی کلید گردان دارای یک بادامک چرخشی با برجستگی و صفحه است که به شما اجازه می دهد تا پیستون ها را به طور مستقل فعال کنید. سوییچ های انتخابی در نسخه های 2 ، 3 یا 4 جهته موجود هستند و اغلب در صورت نیاز به بیش از یک گزینه کنترل از آنها استفاده می شود.
ادامه