شماره تماس فروشگاه

021-44292020

ESP32

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

ESP32-NODEMCU
ESP32-WROVER-IE 4MB
ماژول ESP32-CAM
ESP32-WROOM-32
برد توسعه ESP32
ESP32-WROOM-32
ESP32 S3 WROOM 1 N4
ESP32-WROOM-32E-N4 4MB
ESP32-WROVER-IE-N4R8 4MB
ESP32 S3 WROOM 1 N4R2
ESP32-WROOM-32E-16MB
ESP32-DEVKITC-32E