• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

قیمت و خرید ماژول فرسنده و گیرنده رادیویی

  • تعداد نتایج:
TEA5767
ماژول فرستنده رادیو FM
ماژول گیرنده 315MHZ RECEIVER ASK MODULE
ماژول فرسنده 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
ماژول گیرنده 433MHZ RECEIVER ASK MODULE
ماژول فرسنده 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
ماژول فرسنده و گیرنده NRF24L01
ماژول فرسنده و گیرنده آنتن دار NRF24L01+PA+LNA
ماژول فرسنده و گیرنده NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP
ماژول فرستنده و گیرنده NRF24L01P V1.0
چیپ RA-02
ماژول فرسنده و گیرنده RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ