• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

قیمت و خرید نیمه رسانای گسسته

  • تعداد نتایج:
دیود SS36
دیود BYV30-300
دیود BZT52C18S
دیود BZT52-C2V
دیود BZT52C7V5
پل دیود GBPC3510
دیود DF50AA160
دیود UC3611N
دیود MUR1100
پل دیود KBPC1510
دیود TPD2E001DRLR
پل دیود تخت شانه ای gbu2510 (15/Tube)