کمپانی فن دونگ یانگ ( نونویز) تجارت خود را در سال ۱۹۸۸ به عنوان شرکت قطعات الکترونیک آغاز کرد و در سال ۲۰۰۵ این تجارت را به عنوان شرکت فن دی سی نوسازی کرد.این شرکت در حال حاضر بطور مشترک توسعه و تامین قطعات را به همراه ۳۰ شرکت بزرگ و ۲۰۰ شرکت کوچک و متوسط در داخل و خارج از کره جنوبی به عهده دارد.چشم انداز مدیران و کارکنان این شرکت برای سال ۲۰۳۰ دوبرابر شدن تولید و ارتقاء به یک شرکت جهانی حد متوسط میباشد.