تولید کننده موتورهای الکتریکی و فن های صنعتی است. این شرکت در سال 2003 به وجود آمد که شرکت های Elektrobau Mulfingen GmbH & Co. KG (ebm) ، Papst Motoren GmbH در St. Georgen و Motoren Ventilatoren Landshut GmbH (mvl) با هم ادغام شدند. اولین فن های سانتریفیوژ و محوری صرفه جویی در مصرف انرژی با الکترونیک یکپارچه تولید شدند. در میان سایر محصولات ، طرفداران EC ebm-papst که در سالهای بعد وارد بازار شدند ، بر پایه این موارد بود. در سال 2003 این سه شرکت به ebm-papst Mulfingen ، ebm-papst St. Georgen و ebm-papst Landshut تغییر نام دادند.