خرید ماژول فاصله سنج

ماژول فاصله سنج برای اندازه گیری فاصله ما بین اشیاء کاربرد دارد. اندازه گیری سریع و دقیق از مزایای این سنسورهای مسافت دیجیتال می باشد.

این ماژول ها در دو نوع اندازه گیری با اشعه یا لیزری موجود می باشند.