ماژول دریافت کننده کد MTDF

ماژول دریافت کننده کد MTDF برای دریافت سیگنال های تماس های مرکز مخابراتی به دو صورت تن و پالس مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه