آی سی

آی سی یا چیپست قطعه الکترونیکی مهمی است که از موارد نیمه رسانا است و در مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرید.

ادامه